Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Bloomissimo s.r.o., se sídlem Praha 2, Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00, IČO 24132241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 181537 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.smakujto.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese http://www.smakujto.cz. a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

Prodávající nebo Provozovatel” - je Provozovatel internetového obchodu a osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Současně je Prodávající podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

Kupujícím nebo Uživatelem“ se rozumí jakýkoli zákazník/klient internetového obchodu www.smakujto.cz, přičemž s ohledem na platnou právní úpravu se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.
V případě dodání zboží obsahujícího alkoholické nápoje musí být kupující v době objednání zboží starší 18 let.

Kupující – spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.

Příjemce Zboží” - je Kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla kupní smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které Kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy” – Objednávka Kupujícího učiněná na stanoveném formuláři umístěném na webových stránkách Prodávajícího nebo odesláním na e-mail Prodávajícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s návrhem (Objednávkou) Kupujícího (Potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího - akceptací); od tohoto okamžiku mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti

"Registrace" je zadání e-mailové adresy Uživatelem na stránkách www.smakujto.cz pro možnost realizace nákupů, využívání výhod klubového členství, účasti v soutěžích a dalších nabídek uveřejněných na stránkách www.smakujto.cz.
"
Objednávka" znamená návrh kupní smlouvy učiněný Uživatelem jako Kupujícím.
"
Potvrzení Objednávky" znamená závazné Potvrzení Objednávky učiněné Provozovatelem jako Prodávajícím.

“Zbožím” se rozumí jakékoli věci či služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu na www.smakujto.cz Kupujícímu a vybrané Kupujícím v Objednávce doručené Prodávajícímu. Vzhled a podoba jednotlivých položek předplatných krabic se může měnit – vyobrazení v nabídce je pouze informativní. Ustanovení VOP o Zboží se týkají i speciálního Zboží, není-li v textu VOP určeno u speciálního Zboží něco jiného. 
“Speciálním Zbožím” nebo také “Šmakujto”se pro účely těchto VOP rozumí Zboží vystavené v internetovém obchodě www.smakujto.cz a nazvané „Šmakujto“, ev. „balíček Šmakujto“, ev. „krabice Šmakujto“, jakožto produkt prodávaný Prodávajícím za těchto speciálních podmínek:

1. Jedná se o předplatnou měsíční zásilkovou službu trvanlivých potravin za účelem ochutnávání, kdy Kupující předem neví, jaké produkty v balíčku obdrží. Zásilka Speciálního Zboží obsahuje potravinářské výrobky od různých dodavatelů a je zpravidla tvořena 5-7 kusy potravinářských výrobků, přičemž některé z výrobků mohou být v balení a velikosti vzorku. Kupující a Prodávající se dohodli, že k určení jakosti, druhu a vlastností Speciálního Zboží (Šmakujto) v souladu s kupní smlouvou postačí určení obsažené v tomto odstavci.

2. Kupující si může Speciální Zboží předplatit jednorázovou částkou na 1, 2, 3, 6, 9 nebo 12 měsíců. Speciální Zboží lze zakoupit též jako dárkový certifikát. Informaci o dostupnosti, dodání a dodací lhůtě zásilky zveřejňuje Prodávající v internetovém obchodě www.smakujto.cz. K expedici zásilky ke Kupujícím dochází hromadně jednou měsíčně, zpravidla mezi 12. a 15. dnem v měsíci.

3. Počet zásilek je vždy omezen – do vyprodání zásob, přičemž pořadí Kupujících je určeno časovým pořadím dle odeslaných Objednávek přijatých Prodávajícím a potvrzených Prodávajícím Kupujícímu, a dále časovým pořadím připsaných plateb na účet Prodávajícího uskutečněných na základě potvrzení Objednávek.

4. Úhrada zásilky pro nadcházející měsíc, musí být provedena nejpozději do uzávěrky tj. konce kalendářního měsíce, v opačném případě má Prodávající právo Objednávku zrušit.

3. Pravidla používání stránek www.smakujto.cz – Uživatelský účet

3.1. Služby Provozovatele je oprávněna využívat (uzavření kupní smlouvy může navrhnout) každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se zaregistruje na stránkách Provozovatele www.smakujto.cz, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře a vytvoří si tak vlastní smakujto.cz Uživatelský účet.

3.2. Při Registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého Uživatelského rozhraní. Ze svého Uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen "Uživatelský účet").

3.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Uživatel souhlasí s tím, že používání stránek internetového obchodu www.smakujto.cz je na jeho vlastní odpovědnost. Uživatel je plně odpovědný za škodu vzniklou Provozovateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Uživatele - Kupujícího stanovených v těchto Podmínkách.

3.6. Kupující odpovídá za škodu, kterou způsobí technickou poruchou stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto Uživateli i jiným osobám. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost.

3.7. Kupující odpovídá za nástroje sloužící k internetovému přístupu – telefon, osobní počítač a další. Kupující nese veškeré náklady spojené s přístupem ke stránkám www.smakujto.cz. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv poškození nástrojů Kupujícího během používání služby www.smakujto.cz.

3.8. Provozovatel je bez udání důvodu a dle vlastního uvážení oprávněn zablokovat nebo zrušit kdykoliv Uživatelský účet, a to na základě podezření ze zneužití služeb stránek www.smakujto.cz nebo při porušení Podmínek Kupujícím nebo v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá.

3.9. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny Podmínek zveřejněním jejich upravené verze na stránkách www.smakujto.cz, přičemž platnost nového znění Podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění na stránkách www.smakujto.cz, a to i když se o provedené změně Uživatel nedozvěděl. Uživatelé jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn Podmínek. Bude-li Uživatel stránky internetového obchodu www.smakujto.cz používat i po provedení změn Podmínek, má se za to že Uživatel změnu Podmínek bezvýhradně akceptoval a je povinen se jimi řídit.

3.10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled stránek www.smakujto.cz, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Provozovatel je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných Uživateli.

3.11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody či újmy, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb stránek www.smakujto.cz nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na stránkách www.smakujto.cz. Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele, neoprávněný přístup k přenosům a datům Uživatele a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty či újmy. Provozovatel se také výslovně zříká veškerých záruk, že přístup na stránkách www.smakujto.cz bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na stránky www.smakujto.cz nebo k jeho části. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na webovém rozhraní www.smakujto.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Zboží je nabízeno za podmínky zaplacení Objednávky Zákazníkem.

4.3. Webové rozhraní obchodu www.smakujto.cz obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží.

4.4. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě ceny dopravy a případného pojištění zásilky.

4.5. Ceny Speciálního Zboží určeného pro zasílání po ČR jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků včetně ceny dopravy, kromě ceny případného pojištění zásilky. Ceny Speciálního Zboží určeného pro zasílání na Slovensko jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě ceny dopravy a případného pojištění zásilky.

4.6. Nabídka prodeje Zboží a ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu www.smakujto.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.7. Webové rozhraní obchodu www.smakujto.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

4.8. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.smakujto.cz jsou závazné.

4.9. Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávkový formulář stránkách www.smakujto.cz či zašle tento formulář na e-mail Prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním Zboží 

 • údaje o Kupujícím (jméno a příjmení, adresa, adresa pro doručení Zboží, e-mail, mobilní telefon)

(dále společně jen jako „Objednávkový Formulář“)

4.10. Způsob vyplnění Objednávkového Formuláře - Zboží vloží Uživatel do košíku kliknutím na tlačítko Koupit. V nákupním košíku si může Uživatel upravit požadované množství nakupovaného Zboží a zvolit variantu platby a zvolit způsob dodání. Objednávku provede Uživatel kliknutím na tlačítko Objednat / Pokračovat. Uživatel projde procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku kliknutím na tlačítko Potvrdit Objednávku. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

4.11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce. Tento e-mail se nepovažuje za Potvrzení Objednávky ve smyslu akceptace návrhu smlouvy. Až poté, co Prodávající zkontroluje, že objednané Zboží je skladem, odešle Uživateli e-mail s Potvrzením Objednávky a touto akceptací vznikne smlouva (viz. “Uzavření smlouvy” ve článku 2 Obchodních podmínek). Potvrzením Objednávky se Provozovatel zavazuje dodat objednané Zboží Uživateli a tím na něj převést vlastnická práva k tomuto Zboží. Uživatel se tímto zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou Cenu.

4.12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné Potvrzení Objednávky (např. písemně či telefonicky).

4.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena Zboží a platební podmínky

5.1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně platební kartou, platebním tlačítkem nebo elektronickou peněženkou prostřednictvím služby GoPay

- bezhotovostně bankovním převodem na jeden z účtů Prodávajícího uvedených níže v tomto bodě (dále jen „účet Prodávajícího“). Při tomto způsobu platby je zapotřebí, aby Kupující vyčkal na Potvrzení Objednávky emailem (akceptaci smlouvy) a následně uvedl při zadávání platby jako variabilní symbol číslo objednávky.

 • č.ú.: 2300149295/2010 vedený pobočkou Fio banky – platí pro platby v CZK za Zboží dodávané do ČR

 • č.ú.: 2400323465/2010 (IBAN: CZ9820100000002400323465, SWIFT CODE: FIOBCZPPXXX) vedený pobočkou Fio banky – platí pro platby v EUR za Zboží dodávané na Slovensko.

5.2. Fyzické dodání Zboží lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na některý z bankovních účtů uvedených v předchozím odstavci.

5.3. Volbu způsobu platby závazně volí Kupující v Objednávce Zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

5.4. Splatnost - V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy a Kupující je povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V takovém případě je závazek Kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Výjimkou je Speciální Zboží, u něhož je cena splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do konce kalendářního měsíce (tj. do uzávěrky), ve kterém bylo Zboží objednáno. Vzhledem k povaze nabídek Speciálního Zboží uveřejňovaných na stránkách www.smakujto.cz, které musí být v předem určeném období uhrazeny Uživatelem, není v zájmu Provozovatele přijímat opožděné úhrady za zakoupené Zboží. Uživatel a Provozovatel souhlasí s tím, že v případě prodlení s úhradou ceny za Speciální Zboží je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva Uživatele s Provozovatelem od počátku ruší.

5.5. V případě bezhotovostní platby platební kartou nebo platebním tlačítkem je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6.  Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7.  Dárkový kupón ke Speciálnímu Zboží, resp. k předplatnému na 3, 6, 9 nebo 12 měsíců Prodávající daruje Kupujícímu darovací smlouvou, tedy zdarma, a kupujícímu bude zaslán ihned po úhradě Objednávky Kupujícím na email Kupujícího uvedený v Objednávce. Dárkový kupón dle tohoto odstavce lze je uplatnit vždy od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Speciální Zboží objednáno a jeho platnost je 3 kalendářní měsíce. Kupón dle tohoto odstavce lze uplatnit pro nákup zboží v e-shopu na www.smakujto.cz, přičemž se vztahuje na ceny včetně DPH a ceny bez dopravy a nelze jej použít pro nákup Speciálního Zboží, Zboží v akci a Zboží ve slevě.

5.8.Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující - spotřebitel, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy písemně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží a přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelné dodávání Zboží (tj. Speciálního Zboží) po stanovenou dobu, běží tato lhůta ode dne první dodávky Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu sídla podnikání Prodávajícího Slavojova 579/9, 128 00, Praha 2 či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@smakujto.cz. Kupující může pro odstoupení použít tento vzorový formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží odeslal zpět.

6.5. V případě, že Kupující - spotřebitel odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, přičemž s jejich poskytováním již bylo započato, je Kupující povinen uhradit poměrnou část ceny za služby, které již byly poskytnuty.

6.6. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit (zejména pokud se Zboží již nevyrábí, nelze ho nahradit nebo cena dodavatele se změnila výrazným způsobem). V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.

6.8. Na dárky a dárkové kupóny, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové Zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek nebo dárkový kupón, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku a dárkového kupónu účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek nebo dárkový kupón.

6.9. Právo na odstoupení od Smlouvy Uživatel nemá v případě těchto smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
b) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Provozovatele,
d) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Uživatelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Provozovatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. 

7. Přeprava a dodání Zboží

7.1. Veškeré termíny dodání uvedené v internetové obchodě nebo v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady Uživatele v případě zpoždění při dodání Zboží. Dodací lhůty se řídí údaji uvedenými u konkrétního Zboží v internetovém obchodě www.smakujto.cz a e-mailu o Potvrzení Objednávky, přičemž údaj v Potvrzení Objednávky má přednost. Je-li údaj v Potvrzení Objednávky odlišný od údaje uvedeného v internetovém obchodě, má Kupující právo zrušit Objednávku. Prodávající a Kupující se dohodli, že Prodávající je oprávněn prodloužit lhůtu dodání Zboží z provozních či jiných důvodů, o čemž Kupujícího neprodleně informuje na www.smakujto.cz, nebo e-mailem. Kupující má v takovém případě právo na zrušení objednávky, které učiní písemně nebo elektronicky z e-mailové adresy, která byla uvedena v Objednávce.

7.2. Pokud objednané Zboží není skladem, může být Kupující informován prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo prostřednictvím internetového obchodu www.smakujto.cz. Informace o skladovosti u nabízeného Zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy Kupující objedná Zboží uvedené jako skladem a Prodávající jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Kupující kontaktován Prodávajícím.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo na možnost částečného dodání Zboží, tímto ovšem není jakkoliv dotčena platnost uzavřené Smlouvy.

7.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího (např. není-li i přes dohodnutý termín Kupující přítomen nebo není přítomna Kupujícím určená osoba starší 18 let nebo Kupující není v době dodání Zboží schopen uhradit Cenu, nebo nevyzvedne-li si Kupující uloženou zásilku apod.) nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, předem Prodávajícímu, a to v plné výši. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.5. Zboží je doručováno vždy na Kupujícím uvedenou adresu v Objednávce. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Dodání Zboží je Prodávajícím uskutečněno dle výběru Kupujícího v Objednávce, a to:

 • doručením zásilkovou službou Geis Parcel CZ v rámci celé ČR a SR 

 • doručením prostřednictvím služby Uloženka / Uloženka Partner v rámci celé ČR a SR

Ceny jednotlivých způsobů doručení Zboží jsou uvedeny při objednání Zboží. Změní-li Kupující adresu pro dodání Zboží nebo způsob doručení Zboží přímo u některého z poskytovatelů služeb uvedeného výše v tomto bodě, je výslovně ujednáno, že Prodávající v takovém případě řádně dodal Zboží Kupujícímu v řádném termínu, tj. v souladu s Objednávkou Kupujícího a v souladu s těmito obchodními podmínkami.

7.6. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech - nejdříve následující den po odeslání zásilky a v průběhu běžné pracovní doby a dále podle podmínek objednané přepravní služby Kupujícím. O odeslání a doručování Zboží je Kupující informován objednanou přepravní službou formou sms, ev. e-mailem. Geis Parcel CZ a Uloženka doručují zpravidla do 24 hodin od expedice pro zásilky v rámci ČR a pro zásilky do SR zpravidla do 72 hodin od expedice.

7.7. Zboží bude doručeno zpravidla do 7mi pracovních dnů kamkoli po ČR, Speciální Zboží bude doručeno zpravidla do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla Objednávka Speciálního Zboží odeslána. Objednané Speciální Zboží je expedováno zpravidla mezi 12. a 15. dnem v kalendářním měsíci.

7.8. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V těchto případech doporučujeme sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní sužby Geis Parcel CZ/ /Uloženky/Uloženky Partner škodní protokol a pořídit fotodokumentaci. Pokud zjistí Kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Kupující poskytuje na dodané Zboží záruku za jakost, a to:

 • u Zboží určeného ke konzumaci (potravinářské Zboží) do dne spotřeby uvedeného na obalu výrobku,

 • u ostatního spotřebního Zboží v délce 24 měsíců

Záruka za jakost běží od doby dodání (převzetí) Zboží.

8.3. Záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo Zboží poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením, nebo přírodními živly, nebo bylo Zboží poškozeno běžným opotřebením.

8.4. Kupující je povinen bezprostředně po dodání (převzetí) Zboží toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni, kdy Zboží převzal, informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to uplatněním vadného plnění jak uvedeno níže v tomto článku.

8.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží,

 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.6. Ustanovení uvedená v čl. 8.4. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

8.7. Datum spotřeby potravin je uvedeno na obalu a Kupující je povinen se tímto datem řídit a bere jej na vědomí. Prodávající na sebe nepřebírá žádná rizika za případné škody či jiné újmy z konzumace či jiného užití takového Zboží po době jeho doporučené spotřeby. Prodávající vždy zasílá Kupujícímu objednané Zboží tak, aby v době zaslání Kupujícímu mělo toto dostatečnou dobu doporučené spotřeby. Kupujícímu se doporučuje před konzumací potravinového Zboží důkladně přečíst obsah složení výrobků.

8.8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání: Praha 2, Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

8.9. Kupující vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením plné kupní ceny Zboží a převzetím Zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky www.smakujto.cz nebo v důsledku užití webové stránky www.smakujto.cz v rozporu s jejich určením.

9.4. Kupující se zavazuje seznámit se s veškerými pravidly pro prodej Zboží Prodávajícím, které jsou detailně popsány na webových stránkách v části “Jak nakupovat”.

9.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@smakujto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce a Česká potravinářská inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

10.1. Prodávající může v rámci poskytnutí svého zboží a služeb zpracovávat následující osobní údaje kupujících:
- jméno a příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu
- údaje spojené s platbou
- údaje spojené s doručením objednávky
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností správce.

10.2. Uchování a zpracování osobních údajů Kupujících je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je Prodávajícímu umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

10.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujících jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými jsou:
- poskytovatel platební brány GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá;
- poskytovatelé zajišťující služby správy a provozování e-shopu
     - MONSTER MEDIA, s r.o., IČ: 04251849, se sídlem Šaldova 476/9, Karlín, 186 00 Praha 8;
     - WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou;
- poskytovatelé marketingového softwaru a služeb
     - MailChimp, provozované společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA;
     - ECOMAIL.CZ, s.r.o., , IČ: 02762943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4;
     - Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
     - Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
     - Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín
- poskytovatel účetních služeb Regina Palmová, IČ: 49251066, se sídlem Marešova 642/2, 198 00 Praha 9;
- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

10.4. Na e-mailovou adresu Kupujícího nebo jeho tel. číslo budou Prodávajícím zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Kupující neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu, telefonicky nebo proklikem na odkaz v elektronickém obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Prodávajícím zpracovávána po dobu 3 let od posledního nákupu.

10.5. Kupující má podle Nařízení právo:
- požadovat po Prodávajícím informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u něj kopii takové informace,
- vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po Prodávajícím výmaz osobních údajů - výmaz Prodávající provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 tohoto článku a jeho oprávněnými zájmy,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Prodávajícího nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud.

11. Duševní vlastnictví

11.1. Doména a slovní i grafické spojení www.smakujto.cz je chráněno vlastnickým a autorským právem ve prospěch Provozovatele. Všechna práva ve vztahu k výše uvedenému jsou výslovně vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, všechny ostatní ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

11.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící stránky www.smakujto.cz, včetně veškerých textů a materiálů uveřejněných v souvislosti s nabízeným Zbožím a Speciálním Zbožím, jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. oprávněným Uživatelem je Provozovatel. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu www.smakujto.cz.

11.3. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu www.smakujto.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu www.smakujto.cz, zejména zadávat fiktivní objednávky nebo jakkoli negativně ovlivňovat činnost webového rozhraní obchodu www.smakujto.cz. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12. Doručování

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

12.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

12.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

12.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

12.2.4. v případě doručování prostřednictvím Provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u Provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto stránky www.smakujto.cz jsou provozovány z České republiky. Tyto Podmínky a užívání stránek www.smakujto.cz se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na stránky www.smakujto.cz ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

13.2. Podmínky a Smlouva je obsahující se řídí českým právním řádem a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

13.3. Pokud vztah související s užitím stránek www.smakujto.cz nebo právní vztah založený Smlouvou, jež obsahuje tyto Podmínky, zahrnuje mezinárodní prvek, pak Provozovatel a Uživatel sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Smlouva není Provozovatelem archivována a není přístupná. V době Uzavření smlouvy je Uživateli poskytnut odkaz na Podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.

13.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.7. Kontaktní údaje Prodávajícího:
adresa pro doručování: Praha 2, Nusle, Slavojova 579/9, PSČ 128 00
adresa elektronické pošty: info@smakujto.cz
telefonní spojení : +420 775 708 220

V Praze, 25. května 2018


Starší verzi obchodních podmínek naleznete zde.


Smakujto.cz © 2015 - 2018 | Všechna práva vyhrazena